top of page

REGULAMIN 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STUDIO ŚWIADOMEGO RUCHU PAULINA SURUDO 1. UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH


 • Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Studio Świadomego Ruchu jest równoznaczna z zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.


 • Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu może skutkować skreśleniem z listy bez prawa do zwrotu wniesionych opłat.


 • Ze względu na to, że uczestnikami zajęć w Studio Ruchu są również dzieci, w tym przypadku Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów. Uczestnikami zajęć w Studiu Świadomego Ruchu Paulina Surudo mogą być jedynie dzieci, których opiekunowie prawni przestrzegają Regulaminu oraz uregulowali w imieniu uczestnika opłatę miesięczną w danej grupie.


 • Uczestnikami zajęć w Studio Ruchu mogą być osoby dorosłe, które uregulowały opłatę za zajęcia lub mają aktywny karnet.


 • Studio Świadomego Ruchu Paulina Surudo zastrzega sobie prawo do indywidualnej organizacji harmonogramu zajęć.


 • Zabrania się fotografowania oraz nagrywania zajęć bez zgody Instruktora Studia Ruchu.

   2. BEZPIECZEŃSTWO


 • Studio Ruchu nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Studia Świadomego Ruchu Paulina Surudo lub osób działających z jej ramienia.


 • Studio Ruchu odpowiada za bezpieczeństwo uczestników w trakcie trwania zajęć. Za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szatni i terenu wokół - w przypadku dzieci odpowiadają ich opiekunowie.

 • Studio nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników zajęć. W przypadku ewentualnej kradzieży, Studio zobowiązane jest do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnik zajęć lub pełnoprawny opiekun powinien poinformować pracownika Studia o zaistniałej kradzieży.


 • Zabrania się przebywania na sali bez zgody i wiedzy instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora.


 • Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, osoby oczekujące na zajęcia przebywają przed wejściem do szatni.


 • Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia w Studiu Ruchu nie przebywają w szatni.

3. SPRAWY ORGANIZACYJNE ZAJĘĆ DLA DZIECI


 • W przypadku zbyt małej ilości uczestników na zajęciach Studio zastrzega sobie prawo do dodatkowego naboru lub połączenia dwóch i więcej grup z uwzględnieniem rodzaju i harmonogramu zajęć.


 • W sytuacjach wyjątkowych Studio Świadomego Ruchu  ma prawo do odwołania zajęć, po wcześniejszym poinformowaniu opiekuna. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym przez instruktora.


 • Studio Świadomego Ruchu zastrzega sobie prawo do kontynuowania zajęć w trybie online w związku z obostrzeniami wydawanymi przez Ministerstwo dot. Epidemii Koronowirusa .

4. SPRAWY ORGANIZACYJNE ZAJĘĆ DLA DOROSŁYCH


 • W przypadku zbyt małej ilości uczestników w zajęciach ( minimum 4 osoby) Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, po wcześniejszym poinformowaniu minium do 3 godzin przed rozpoczęciem się zajęć.


 • Istnieje możliwość odrobienia odwołanych zajęć na innych zajęciach w harmonogramie w bieżącym miesiącu.


 • Zajęcia grupowe odbywają się według ustalonego wcześniej harmonogramu dostępnego na stronie internetowej, a także na profilach społecznościowych Studia Świadomego Ruchu


 • Zapis na zajęcia jest możliwy do 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.


 • Istnieje możliwość anulowania zapisu bez ponoszenia konsekwencji utraty wejścia na karnecie do 6 h przy zajęciach popołudniowych i 12 h przy zajęciach porannych – dostępne tylko w przypadku karnetu OPEN.


 • Dostępne karnety są specjalistyczne – ukierunkowane na poszczególne zajęcia, ich termin ważności to miesiąc kalendarzowy.


 • Dostępne są karnety OPEN na wszystkie zajęcia w grafiku zarówno poranne jak i popołudniowe które nie są ukierunkowane na żadne zajęcia – ich termin ważności to miesiąc kalendarzowy.


 • Nie ma możliwości przedłużenia ważności karnetu.


 • Grupy projektowe są grupami zamkniętymi – nie ma możliwości dołączenia w trakcie trwania projektu.


 • Zajęcia grupy projektowej nie są objęte systemem karnetowym i zapisami przez aplikacje.


 • Zapisy do grup projektowych są prowadzone na zasadach zgłoszenia mailowego.

 • Studio Świadomego Ruchu zastrzega sobie prawo do kontynuowania zajęć w trybie online w związku z obostrzeniami wydawanymi przez Ministerstwo dot. Epidemii Koronowirusa .

5. SYSTEM PŁATNOŚCI


 • Cena za zajęcia dla dzieci jest opłatą miesięczną. Nie jest ona zależna od ilości zajęć w danym miesiącu.


 • Płatność za zajęcia musi być wnoszona z góry za bieżący miesiąc (na pierwszych zajęciach w danym miesiącu). Składka nie może być pomniejszona ze względu na nieobecność dziecka (wyjazdy, choroby, itd.). Po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem jest możliwość odrobienia zajęć w innej grupie bądź na innych zajęciach. Zajęcia nie przechodzą na kolejny miesiąc.


 • Wnoszenie opłat możliwe jest w następujących formach:

-Gotówką, przed zajęciami,

-Przelewem na konto : 30 1240 3914 1111 0010 8801 3456


 • Studio Świadomego Ruchu Paulina Surudo zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty miesięcznej w grupach dziecięcych.


 • Cena za zajęcia grupowe dla dorosłych jest zależna od ilości wejść na wykupionym karnecie – cennik dostępny na stronie internetowej www.studioswiadomegoruchu.com


 • Studio zastrzega sobie zmianę systemu płatności i systemu karnetowego zajęć dla dorosłych.


 • Płatność za karnety możliwa jest w następujących formach:


-Gotówką – przed zajęciami w Studio Świadomego Ruchu

-Przelewem na konto : 30 1240 3914 1111 0010 8801 3456


 • Przy nieopłaconym karnecie jest możliwość zapisu tylko na jedne zajęcia – po opłaceniu zostaje odblokowana możliwość zapisów na resztę zajęć. (Przy wybraniu formy płatności przelewem prosimy o wysłanie wiadomości mail z potwierdzeniem przelewu za karnet)

6. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

 •  Prawny opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka na potrzeby promocji Studia Świadomego Ruchu Paulina Surudo w przypadku publikacji zdjęć, filmów z zajęć i imprez okolicznościowych.


 • Prawny opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Studio Świadomego Ruchu Paulina Surudo w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 101 poz. 926.


 •  Klient nieodpłatnie wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku uczestnika w trakcie zajęć oraz podczas uczestnictwa w imprezach okolicznościowych organizowanych przez Studio


 • Wyrażając zgodę na utrwalenie wizerunku, klient nieodpłatnie zezwala bezterminowo i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku do promocji i reklamy Studia Świadomego Ruchu.7.WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA


 • Zabrania się kopiowania i wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych w mediach społecznościowych ( w tym – opisów, zdjęć, filmów, ćwiczeń, programów nauczania oraz zajęć).


 •  Studio zastrzega sobie prawo do autorskich zajęć i programów nauczania, zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U.2004 Nr 162 poz. 1693 z dnia 17 czerwca 2004 roku.

REGULAMIN: Tekst
bottom of page